Кратка презентация в четири панела:


1. Възникване на СНЦ "Фонд за развитие на Летище Пловдив - Южната врата на България". В далечната 2010г. сдружението бе основано от три общини - Община Родопи, Община Хисар и Община Асеновград. Целите на сдружението:

-   Развитие на гражданското общество и повишаване на стандарта на живот на жителите на град Пловдив, регион Южен-Централен и съседните райони, чрез финансова логистична подкрепа за инициативи и начинания в областта на: развитието на туризма чрез подкрепа и промотиране на местната култура, духовно и историческо наследство, защита на околната среда и съхраняване на паметниците на културата, развитие на икономическата и транспортната инфраструктура на региона.

-   Подобряване на инвестиционната среда и привличане на чуждестранни и български инвеститори в изграждането на големи обекти от значението за развитие на туризма.

-  Повишаване конкурентноспособността на местния бизнес в град Пловдив и целия Южен централен регион и осигуряване на финансова и логистична подкрепа за инициативи и начинания в областта на приложението на нови технологии и високи технологии в икономиката на региона и изграждането на съвременна транспортна инфраструктура.

-  Иницииране на сътрудничество между всички заинтересовани страни с цел идентифициране, решаване на постоянно променящите се нужди на местната икономика на Южен-Централен регион.

-  Осигуряване на достъпна и благоприятна градска среда за гостите и жителите на град Пловдив и другите градове от региона. 

Средства за постигането им:

-       субсидиране поддържането на редовни въздушни линии от/до Летище Пловдив. За целта сдружението с помощта на „Летище Пловдив”ЕАД в качеството си на официален негов консултант ще договаря пряко или ще обявява конкурси, но не по смисъла на ЗГВ за желаните маршрути от/до Пловдив и брой полети на седмична база.

-       финансова подкрепа за публикации в страната и чужбина, рекламиращи културата, историята и духа на региона и туристически обекти

-       финансова подкрепа за организиране на рекламни кампании в чужди страни

-       финансова подкрепа за развитие на транспортните връзки в Южен Централен регион

Набиране на средства:

    -Членовете на сдружението правят задължителна ежегодна имуществена вноска за постигане целите на сдружението в размер не по-малък от броя на населението на съответната община по национална база данни умножен по 1,00 лв. /един лев/ в срок до първи май всяка календарна година.

2. Развитие и реализация. След своето основаване идеята за сдружението придоби силна популярност и постепенно до 2015г. членовете на сдружението станаха единадесет общини, сред които и Пловдив, а в устава вече бе предвидено опцията за участие и на търговски дружества освен общини - каквато бе първоначалната идея на създателите през 2010г. Благодарение усилената съвместна работа на летището и фонда още през 2010г. бе подписан първият в историята на летището договор за постоянни целогодишни полети с RYANAIR. Първоначално операциите на компанията започнаха само с една дестинация - Лондон, като през годините до сега RYANAIR девирсифицира този подход и насити летището с още дестинации. Важно е да отбележим, че от старта на договора с RYANAIR през 2010г. авикомпанията никога не е спирала операции на Летище Пловдив, което се яви като сигурна и явна гаранция за WIZZAIR, които започнаха също постоянни и целогодишни въздушни линии от Летище Пловдив през 2021г. Благодарение на двете авиокомпанни за първи път през своята история Летище Пловдив обработва 14 полета седмично до четири европейски дестинации и за 2022г. се очаква през летището да преминат най-много пътници от неговото основаване до сега.

3. Ситуация в момента. Считано от 2015г. до настоящия момент дейността на фонда постепенно отслабна и първоночолния тласък от идеи за развитие намаля поради различни фактори, сред които и напускането на няколко общини от състава на сдружението. В момента е завършена пререгистрация на СНЦ "Фонд за развитие на Летище Пловдив - Южната врата на България" в ТРРЮЛНЦ и по същество в юридически аспект дейността му е възстановена. В управителното тяло на фонда са Община Родопи, Община Пловдив и Община Чепеларе, които управляват ежегодните вноски на осем общини - освен изброените тук са - Калояново, Сопот, Куклен, Садово, Първомай. 

4. Бъдещи възможности: Небето е таван и т. н.